Nhật Bản chính thức mở cửa !

MỞ VÀ KHÔNG BAO GIỜ ĐÓNG ĐÚNG NHƯ DỰ ĐOÁN

3月1日で調整する全面解除では、今回の規制を導入する直前と同じ5000人に戻す案があるとのことです✨
Dự kiên từ 1/3 nhật sẽ mở cửa trở lại toàn bộ việc nhập cảnh với người nước ngoài. Dự kiến 1 ngày sẽ có cho 5000 người nhập cảnh.

政府は新型コロナウイルス対策で2月末まで原則停止した外国人の新規入国について、段階的に緩和する。
まずビジネス目的と留学生の入国を2月中に先行して認める。
Theo như dự kiến ban đầu, nhật sẽ cấm nhập cảnh đến hết tháng 2. Nhưng hiện tại trong trung tuần tháng 2 sẽ cho 1 ngày 1000 người nhập cảnh trong đó bao gồm visa công tac ngắn hạn, business, và du học sinh.
1日1000人以上から順次拡大する。
国内外で緩和論があるため方針を変更する。
Tiến độ nhập cảnh cũng như số lương người nhập cảnh sẽ đươc tăng theo từng giai đoạn.

Và chăc chắn chính phủ Nhật sẽ không gia hạn thêm thời gian cấm nhập cảnh. Mà từ 1/3 sẽ mở cửa trở lại toàn bộ việc nhập cảnh vào Nhật. Chuân bị lên đường.

Thông tin từ báo chính thống nikkei lúc 5h08 ( giờ nhât) ngày 12/2/2022