Cùng nhau học tiếng Nhật

Bấm để xem chi tiết về mỗi chữ.

Tiếng Nhật có 3 loại chữ là: Hiragana, Katakana và Kanji tức chữ Hán.
Hiragana và Katakana là chữ biểu âm, mỗi chữ thể hiện 1 âm, còn chữ Hán là chữ biểu ý, mỗi chữ có ý nghĩa nhất định.

Bấm để xem chi tiết về mỗi chữ.

Tiếng Nhật có 3 loại chữ là: Hiragana, Katakana và Kanji tức chữ Hán.
Hiragana và Katakana là chữ biểu âm, mỗi chữ thể hiện 1 âm, còn chữ Hán là chữ biểu ý, mỗi chữ có ý nghĩa nhất định.

Tiếng Nhật có 3 loại chữ là: Hiragana, Katakana và Kanji tức chữ Hán.
Hiragana và Katakana là chữ biểu âm, mỗi chữ thể hiện 1 âm, còn chữ Hán là chữ biểu ý, mỗi chữ có ý nghĩa nhất định.